CAMERA DAHUA

Sắp xếp theo:
 • HAC-HFW1000RP 840,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1 Megapixel CMOS #25fps@720P, Cho phaân giaûi HD treân tín hieäu ñöôøng daây analog, Ñoä nhaïy...

  Chi tiết
 • HAC-HFW1000SP 1,120,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1 Megapixel CMOS 25fps@720P, Cho phaân giaûi HD treân tín hieäu ñöôøng daây analog, Ñoä nhaïy...

  Chi tiết
 • HAC-HFW1100DP-B 2,160,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/2.9″ 1 Megapixel CMOS 25fps@720P,, Cho phaân giaûi HD treân tín hieäu ñöôøng daây analog, Ñoä...

  Chi tiết
 • HAC-HFW1100RM 1,390,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/2.9″ 1 Megapixel CMOS 25fps@720P, Cho phaân giaûi HD treân tín hieäu ñöôøng daây analog, Ñoä...

  Chi tiết
 • HAC-HFW1100RP-VF 2,680,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/2.9″ 1 Megapixel CMOS 25/30fps@720P, Cho phaân giaûi HD treân ñöôøng truyeàn analog. Thôøi gian thöïc...

  Chi tiết
 • HAC-HFW1100S 1,580,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/2.9″ 1 Megapixel CMOS 25fps@720P, Cho phaân giaûi HD treân tín hieäu ñöôøng daây analog, Ñoä...

  Chi tiết
 • HAC-HFW1200B 2,300,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/2.7″ 2Megapixel CMOS 25/30fps@1080P(1920×1080), Cho phaân giaûi HD treân ñöôøng truyeàn analog. Thôøi gian thöïc khoâng...

  Chi tiết
 • HAC-HFW1200D 2,580,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/2.7″ 2Megapixel CMOS 25/30fps@1080P(1920×1080), Cho phaân giaûi HD treân ñöôøng truyeàn analog. Thôøi gian thöïc khoâng...

  Chi tiết
 • HAC-HFW1200RM 1,860,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/2.7″ 2Megapixel CMOS 25/30fps@1080P(1920×1080), Cho phaân giaûi HD treân ñöôøng truyeàn analog. Thôøi gian thöïc khoâng...

  Chi tiết
 • HAC-HFW1200S 2,100,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/2.7″ 2Megapixel CMOS 25/30fps@1080P(1920×1080), Cho phaân giaûi HD treân ñöôøng truyeàn analog. Thôøi gian thöïc khoâng...

  Chi tiết