SAÛN PHAÀM CAMERA

 • CA-FW181GP 1,300,000 ñ

  Caûm bieán hình aûnh 1/3″ HDIS High resolution , Ñoä phaân giaûi HDIS 720TVL(Color) 960(H)×480(V), Ñoä nhaäy saùng nhoû...

  Xem thêm
 • HAC-HDBW2220EP 2,520,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/3″ SONY Super HAD CCD II & Effio-E DSP 700TVL 976(H) x582(V), 570K pixels, Ñoä nhaïy...

  Xem thêm
 • IPC-HFW1000S-W 3,580,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/4” 1Megapixel progressive scan CMOS 25/30fps@720P(1280×720) , Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0. 01Lux/F1.8 ; 0Lux...

  Xem thêm
 • IPC-KW100WP 4,200,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/3” 1.3Megapixel Aptina CMOS 25/30fps@1.3P(1280×960), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0.01lux/F1.8(color), 0Lux/F1.8(IR on), cheá ñoä ngaøy...

  Xem thêm
 • IPC-KW12WP 3,100,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/4” 1Megapixel CMOS 25/30fps@720P(1280×720), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0.1lux/F1.2(color), cheá ñoä ngaøy ñeâm(ICR), Choáng ngöôïc...

  Xem thêm
 • IPC-C10 2,600,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/4” 1Megapixel CMOS 25/30fps@720P(1280×720), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0.1lux/F1.2(color), cheá ñoä ngaøy ñeâm(ICR), Choáng ngöôïc...

  Xem thêm
 • IPC-HDBW4220E 6,900,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS 25/30fps@1080P((1920×1080), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on), cheá...

  Xem thêm
 • IPC-HDW4220E 6,900,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS 25/30fps@1080P((1920×1080), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on), cheá...

  Xem thêm
 • IPC-HFW4220E 6,900,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS 25/30fps@1080P((1920×1080), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on), cheá...

  Xem thêm
 • IPC-HDW1320S 5,000,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/3” 3Megapixel progressive scan CMOS 25/30fps@1080P(2048(H) ´ 1536(V), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0. 1Lux/F1.6 (Color)...

  Xem thêm
 • IPC-HFW1320S 5,000,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/3” 3Megapixel progressive scan CMOS 25/30fps@1080P(2048(H) ´ 1536(V), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0. 1Lux/F1.6 (Color)...

  Xem thêm
 • IPC-HDW1220SP 3,980,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/2.7” 2Megapixel progressive scan CMOS 25/30fps@1080P((1920×1080), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0. 025Lux/F2.1(Color), 0Lux/F2.1(IR on), cheá...

  Xem thêm
 • IPC-HDW1220SP 3,980,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/2.7” 2Megapixel progressive scan CMOS 25/30fps@1080P((1920×1080), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0. 025Lux/F2.1(Color), 0Lux/F2.1(IR on), cheá...

  Xem thêm
 • IPC-HFW1200S 5,500,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/3” 2Megapixel progressive scan CMOS 25/30fps@1080P((1920×1080), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0. 1Lux/F1.6 (Color) ;0Lux/F1.6(IR on),...

  Xem thêm
 • IPC-HDW1120S 3,100,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/3” 1.3Megapixel progressive scan CMOS 25/30fps@1.3P((1280×960), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0. 08Lux/F2.1(Color), 0Lux/F2.1(IR on), Choáng...

  Xem thêm
 • IPC-HFW1120SP 3,100,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/3” 1.3Megapixel progressive scan CMOS 25/30fps@1.3P((1280×960), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0. 08Lux/F2.1(Color), 0Lux/F2.1(IR on), Choáng...

  Xem thêm
 • IPC-HDW1000S 3,080,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/4” 1Megapixel progressive scan CMOS 25/30fps@720P(1280×720), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0. 1Lux/F1.2 (Color), 0.01Lux/F1.2(B/W);0Lux/F1.2(IR on),...

  Xem thêm
 • IPC-HFW1000S 3,150,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/4” 1Megapixel progressive scan CMOS 25/30fps@720P(1280×720), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0. 1Lux/F1.2 (Color), 0.01Lux/F1.2(B/W);0Lux/F1.2(IR on),...

  Xem thêm
 • IPC-HUM8101 11,980,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/3” progressive scan CMOS 1.3 Megapixel 25/30fps@1.3MP(1280×960), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0.01Lux@F1.2(0.001Lux/F2.8(B/W)), tích hôïp audio...

  Xem thêm
 • HAC-HFW2220RP-VF 4,640,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/2.8” Exmor CMOS” 2.4 Megapixel 25/30fps@1080P(1984×1225), Cho phaân giaûi HD treân ñöôøng truyeàn analog. thôøi gian...

  Xem thêm