IPC-HFW1000S-W

Giá: 3,580,000 ñ

Gửi mail

Thông tin thêm

Haøng trong khoCoù

Mô tả chi tiết

Ñoä phaân giaûi 1/4” 1Megapixel progressive scan CMOS 25/30fps@720P(1280×720) , Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0. 01Lux/F1.8 ; 0Lux (IR on), cheá ñoä ngaøy ñeâm(ICR), Choáng ngöôïc saùng DWDR, töï ñoäng caân baèng traéng (AWB),Töï ñoäng buø saùng (AGC), choáng ngöôïc saùng(BLC), Choáng nhieãu (3D-DNR) , taàm xa hoàng ngoaïi 30m vôùi coâng ngheä hoàng ngoaïi thoâng minh, oáng kính coá ñònh 3.6mm, tích hôïp Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), khoaûng caùch wi-fi 50m, chuaån töông thích ONVIF, CGI, chuaån choáng nöôùc IP66, ñieän aùp DC12V , coâng xuaát < 6.5WW#Chaát lieäu voû kim loaïi# Moâi tröôøng laøm vieäc töø -30°C~+60°C#kích thöôùc #70mm×66mm×155mm#troïng löôïng 0.42KG

Comments

comments

Hãng sản xuất: CAMERA DAHUA.

Gửi cho bạn

Gửi mail

Sản phẩm nên xem