IPC-HDW4220E

Giá: 6,900,000 ñ

Gửi mail

Thông tin thêm

Haøng trong khoCoù

Mô tả chi tiết

Ñoä phaân giaûi 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS 25/30fps@1080P((1920×1080), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on), cheá ñoä ngaøy ñeâm(ICR), Choáng ngöôïc saùng DWDR, töï ñoäng caân baèng traéng (AWB),Töï ñoäng buø saùng (AGC), choáng ngöôïc saùng(BLC), Choáng nhieãu (3D-DNR), taàm xa hoàng ngoaïi 30m vôùi coâng ngheä hoàng ngoaïi thoâng minh, oáng kính coá ñònh 3.6mm, chöùc naêng thoâng mình: nhaän daïng khuoân maët, phaùt hieän xaâm nhaäp, thay ñoåi hieän tröôøng , chuaån töông thích ONVIF, PSIA, CGI, chuaån ngaâm nöôùc IP67, choáng va ñaäp IK10, ñieän aùp DC12V hoaëc PoE (802.3af), coâng xuaát 3,7W#Chaát lieäu voû kim kim loaïi# Moâi tröôøng laøm vieäc töø -30°C~+60°C#kích thöôùc #110mm×95mm#troïng löôïng 0.32KG

Comments

comments

Hãng sản xuất: CAMERA DAHUA.

Gửi cho bạn

Gửi mail

Sản phẩm nên xem