HAC-HDW1200M

Giá: 1,860,000 ñ

Gửi mail

Thông tin thêm

Haøng trong khoCoù

Mô tả chi tiết

Ñoä phaân giaûi 1/2.7″ 2Megapixel CMOS 25/30fps@1080P(1920×1080), Cho phaân giaûi HD treân ñöôøng truyeàn analog. Thôøi gian thöïc khoâng treã hình, Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0.01Lux@F1.2(0Lux IR LED on), cheá ñoä ngaøy ñeâm(ICR), töï ñoäng caân baèng traéng (AWB),Töï ñoäng buø saùng (AGC), choáng ngöôïc saùng(BLC), Choáng nhieãu (2D-DNR), taàm xa hoàng ngoaïi 30m vôùi coâng ngheä hoàng ngoaïi thoâng minh, oáng kính coá ñònh 3.6mm, chuaån ngaâm nöôùc IP67, ñieän aùp DC12V, coâng xuaát 2.5W#Chaát lieäu voû kim kim loaïi# Moâi tröôøng laøm vieäc töø -30°C~+60°C, khoaûng caùch truyeàn taûi treân caùp ñoàng truïc leân ñeán 500m vôùi caùp 75-3 oâm#kích thöôùc #93.4mm×79.7mm#0.35KG

Comments

comments

Hãng sản xuất: CAMERA DAHUA.

Gửi cho bạn

Gửi mail

Sản phẩm nên xem