CAMERA DAHUA

Sắp xếp theo:
 • CA-FW181GP 1,300,000 ñ

  Caûm bieán hình aûnh 1/3″ HDIS High resolution , Ñoä phaân giaûi HDIS 720TVL(Color) 960(H)×480(V), Ñoä nhaäy saùng nhoû...

  Chi tiết
 • HAC-HDBW2120EP 2,800,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/3” Exmor CMOS” 1.4 Megapixel 25/30fps@720P(1305×1049), Cho phaân giaûi HD treân ñöôøng truyeàn analog. thôøi gian...

  Chi tiết
 • HAC-HDBW2220EP 3,100,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/2.8” Exmor CMOS” 2.4 Megapixel 25/30fps@1080P(1984×1225), Cho phaân giaûi HD treân ñöôøng truyeàn analog. thôøi gian...

  Chi tiết
 • HAC-HDBW2220EP 2,520,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/3″ SONY Super HAD CCD II & Effio-E DSP 700TVL 976(H) x582(V), 570K pixels, Ñoä nhaïy...

  Chi tiết
 • HAC-HDW1000MP 1,060,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1 Megapixel CMOS 25fps@720P, Cho phaân giaûi HD treân tín hieäu ñöôøng daây analog, Ñoä nhaïy...

  Chi tiết
 • HAC-HDW1000RP 840,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1 Megapixel CMOS 25fps@720P, Cho phaân giaûi HD treân tín hieäu ñöôøng daây analog, Ñoä nhaïy...

  Chi tiết
 • HAC-HDW1100MP 1,390,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/2.9″ 1 Megapixel CMOS 25fps@720P, Cho phaân giaûi HD treân tín hieäu ñöôøng daây analog, Ñoä...

  Chi tiết
 • HAC-HDW1200E 2,100,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/2.7″ 2Megapixel CMOS 25/30fps@1080P(1920×1080), Cho phaân giaûi HD treân ñöôøng truyeàn analog. Thôøi gian thöïc khoâng...

  Chi tiết
 • HAC-HDW1200M 1,860,000 ñ

  Ñoä phaân giaûi 1/2.7″ 2Megapixel CMOS 25/30fps@1080P(1920×1080), Cho phaân giaûi HD treân ñöôøng truyeàn analog. Thôøi gian thöïc khoâng...

  Chi tiết
 • HAC-HDW2120MP 2,440,000 ñ

  2440000

  Ñoä phaân giaûi 1/3” Exmor CMOS” 1.4 Megapixel 25/30fps@720P(1305×1049), Cho phaân giaûi HD treân ñöôøng truyeàn analog. thôøi gian...

  Chi tiết