Giôùi thieäu

Ñöôïc thaønh laäp vaøo ñaàu naêm 2010, coâng ty TNHH THIEÂN MAÕ chuyeân phaân phoái caùc saûn phaåm veà camera vaø cung caáp giaûi phaùp camera môùi vaø tieân tieán nhaát.
Nhaân vieân chuùng toâi coù nhieàu naêm kinh nghieäm laøm vieäc. vì theá chuùng toâi choïn loïc nhöõng saûn phaåm vaø tính naêng toát nhaát ñeå cung caáp ñeán quyù khaùch haøng.
Vôùi mong muoán vöôn leân thaønh moät trong nhöõng doanh nghieäp haøng ñaàu Vieät Nam trong lónh vöïc An ninh – Giaùm saùt vaø dòch vuï baûo trì, baûo döôõng camera heä thoáng baùo troäm, coâng ty TNHH THIEÂN MAÕ cam keát luoân ñem ñeán cho khaùch haøng nhöõng giaûi phaùp tuyeät vôøi, nhöõng saûn phaåm, dòch vuï toát nhaát vôùi giaù caû hôïp lyù nhaát, nhaèm giuùp khaùch haøng giaûi quyeát ñöôïc nhöõng vaán ñeà vaø ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu treân caû söï mong ñôïi. Nhöõng doøng saûn phaåm cuûa chuùng toâi ñaõ ñöôïc choïn loïc kyõ töøng chi tieát vôùi nhieàu tính naêng vaø coâng ngheä môùi nhaát seõ mang ñeán cho quyù khaùch haøng nhöõng saûn phaåm nhö mong muoán cuøng vôùi coâng ngheä môùi nhaát, chaát löôïng vaø giaù caû hôïp lyù nhaát ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng cuõng nhö ngöôøi tieâu duøng hieän nay.
Nhaèm ñaït ñöôïc muïc ñích treân, Ban laõnh ñaïo Coâng ty luoân quan taâm tôùi vaán ñeà ñaøo taïo ñoäi nguõ nhaân vieân chuyeân nghieäp, nhieät tình vaø coù trình ñoä chuyeân moân cao, phaåm chaát ñaïo ñöùc toát. Ñeán vôùi coâng ty TNHH THIEÂN MAÕ, khaùch haøng khoâng chæ ñöôïc ñoäi nguõ tö vaán vieân giaûi ñaùp moïi thaéc maéc xung quanh vieäc löïa choïn, söû duïng saûn phaåm maø coøn ñöôïc hoã trôï veà maët kyõ thuaät nhö laép ñaët, baûo trì, baûo döôõng, söûa chöõa nhöõng söï coá nhoû nhaát. Baèng söï taän taâm, thaùi ñoä chaêm soùc nhieät tình vaø chu ñaùo, khaùch haøng cuûa coâng ty TNHH THIEÂN MAÕ khoâng chæ nhaän ñöôïc nhöõng saûn phaåm toát nhaát vaø phuø hôïp nhaát maø coøn luoân nhaän ñöôïc söï thoaûi maùi vaø haøi loøng, chaéc chaén seõ giuùp quyù khaùch haøng caûi thieän cuoäc soáng vaø coâng vieäc ngaøy caøng toát hôn.
Saûn phaåm cuûa chuùng toâi hieän ñang ñöôïc nhieàu ñaïi lyù löïa choïn phaân phoái,cuõng nhö nhieàu ñôn vò ñöa vaøo laép ñaët ôû nhieàu coâng trình, döï aùn lôùn nhö caùc nhaø xöôûng, ngaân haøng, beänh vieän, tröôøng hoïc, coâng ty , truï sôû …..
Phöông chaâm hoaït ñoäng cuûa chuùng toâi laø ” chaát löôïng taïo neân thöông hieäu ” chuùng toâi luoân mang ñeán cho khaùch haøng söï haøi loøng veà saûn phaåm cuõng nhö dòch vuï cuûa chuùng toâi.


Moïi thoâng tin chi tieát xin lieân heä :
Ñôn vò chuû quaûn Coâng Ty TNHH Thieân Maõ
Vaên phoøng: 246 Nguyeãn Coâng Tröù – Buoân Ma Thuoät – Ñaék Laék
Truï sôû: 271/20 Leâ Duaån – Buoân Ma Thuoät – Ñaék Laék
Hotline : 05003.863.863

Comments

comments