Giao haøng toaøn quoác

* Taát caû saûn phaåm khi mua taïi Thieân maõ ñöôïc giao taän nôi, mieãn phí hoaøn toaøn ñoái vôùi taát caû caùc ñôn haøng giao trong khu vöïc noäi thaønh TP Buoân Ma Thuoät, nhöng khoâng quaù 10km tính töø caùc vaên phoøng cuûa Thieân Maõ, toái ña trong 48 giôø.

* Taát caû saûn phaåm khi mua taïi Thieân Maõ  ñöôïc giao taän nôi, mieãn phí hoaøn toaøn ñoái vôùi  khu vöïc noäi thaønh, ngoaïi thaønh, caùc tænh laân caän TP. Buoân ma Thuoät  nhöng khoâng vöôït quaù 100km, khi giaù trò ñôn haøng töø 200 trieäu ñoàng trôû leân, toái ña trong voøng 48 giôø.

B – GIAO HAØNG COÙ PHÍ :
* Ñôn haøng seõ tính phí khi giao nhaän taän nôi khi ñôn haøng laø saûn phaåm coù giaù trò quaù nhoû.
* Ñôn haøng seõ tính phí khi giao nhaän taän nôi khi ñôn haøng laø phuï kieän ( ví duï: Jack, Daây, Nguoàn, OÅ cöùng …. vôùi soá löôïng quaù nhoû).
* Ñôn haøng seõ tính phí khi giao nhaän taän nôi, hoaëc phí theo ñôn vò vaän chuyeån khi ñôn haøng naèm ngoaøi quy ñònh cuûa ñieàu A neâu treân.
* Ñòa ñieåm xuaát phaùt ñöôïc tính töø caùc ñòa ñieåm giao dòch cuûa Thieân Maõ

Moïi thaéc maéc höôùng daãn dòch vuï, quyù khaùch vui loøng lieân heä soá hotline 0500.3.863.863

Comments

comments