Ñoåi traû trong 7 ngaøy

Ñaàu tieân, baïn ñöôïc “Ñoåi traû trong voøng 7 ngaøy  khi laép ñaët camera Taïi Thieân Maõ. Theo ñoù, khaùch haøng sau khi mua camera, coù theå thay ñoåi quyeát ñònh trong voøng 7 ngaøy,chæ maát 10% phí ñoåi traû. Ñieåm noåi troäi cuûa chính saùch naøy laø baïn coù theå ñoåi traû saûn phaåm vôùi lyù do thay ñoåi quyeát ñònh mua, thay vì chæ ñöôïc ñoåi khi maùy bò hö hoûng do nhaø saûn xuaát nhö chính saùch cuûa haõng.

Comments

comments