Khuyeán maõi

 • 9 Tháng Một 2017 at 09 : 37 Sáng

  CAMERA HIKVISION 1.0 MP

  Posted by in Khuyeán maõi 0

  Troïn boä 1 camera giaù 4.360.000 Troïn boä 2 camera giaù 5.180.000 Troïn boä 3 camera giaù 6.500.000 Troïn boä 4 camera giaù 7.320.000 Troïn boä 5 camera giaù 9.790.000 Troïn boä 6 camera giaù 10.610.000 Troïn boä 7 camera giaù 11.890.000 Troïn boä 8 camera giaù 13.170.000 Taát caû saûn phaåm baûo haønh 12 thaùng Xem thêm
 • 9 Tháng Một 2017 at 09 : 23 Sáng

  CAMERA HIKVISION 2.0 MP

  Posted by in Khuyeán maõi 0

  Troïn boä 1 camera giaù 5.840.000 Troïn boä 2 camera giaù 7.200.000 Troïn boä 3 camera giaù 8.560.000 Troïn boä 4 camera giaù 9.920.000 Troïn boä 5 camera giaù 13.420.000 Troïn boä 6 camera giaù 14.780.000 Troïn boä 7 camera giaù 16.140.000 Troïn boä 8 camera giaù 17.500.000 Taát caû saûn phaåm baûo haønh 12 thaùng Xem thêm
 • 18 Tháng Hai 2017 at 15 : 35 Chiều

  Xaû haøng khuyeán maõi lôùn giaûm giaù 10% haõy ñeán vôùi chuùng toâi

  Posted by in Khuyeán maõi 0

  Coâng ty TNHH Thieân Maõ ÑC:246 Nguyeãn Coâng Tröù, TPBMT ÑT:0500.3863.863 – 0974016227 Website: www.camerabmtdaklak.com Xem thêm