HAC-HDBW2120EP

Giá: 2,800,000 ñ

Gửi mail

Thông tin thêm

Haøng trong khoCoù

Mô tả chi tiết

Ñoä phaân giaûi 1/3” Exmor CMOS” 1.4 Megapixel 25/30fps@720P(1305×1049), Cho phaân giaûi HD treân ñöôøng truyeàn analog. thôøi gian thöïc khoâng treã hình, Hoã trôï ñieàu kieån OSD treân caùp ñoàng truïc, Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0.01Lux@F1.2(0Lux IR LED on), Choáng ngöôïc saùng DWDR, cheá ñoä ngaøy ñeâm(ICR), töï ñoäng caân baèng traéng (AWB),Töï ñoäng buø saùng (AGC), choáng ngöôïc saùng(BLC), Choáng nhieãu (3D-DNR), taàm xa hoàng ngoaïi 30m vôùi coâng ngheä hoàng ngoaïi thoâng minh, oáng kính coâ ñinh 3.6mm, chuaån ngaâm nöôùc IP67, choáng va ñaäp IK10 ñieän aùp DC12V, coâng xuaát 3.5W#Chaát lieäu voû kim loaïi# Moâi tröôøng laøm vieäc töø -30°C~+60°C, khoaûng caùch truyeàn taûi treân caùp ñoàng truïc leân ñeán 800m vôùi caùp 75-3 oâm#kích thöôùc F109.9mm×81.0mm#0.3KG

Comments

comments

Video

Hãng sản xuất: CAMERA DAHUA.

Gửi cho bạn

Gửi mail

Sản phẩm nên xem