DS-2CE55A2P-IR

Giá: 800,000 ñ

Gửi mail

Thông tin thêm

Haøng trong khoYes

Mô tả chi tiết

Camera baùn caàu hoàng ngoaïi 700TVL- Voû loõi theùp
# Caûm bieán: 1/3″ DIS. Taàm xa hoàng ngoaïi nhìn ñeâm: 20m. Töï chuyeån cheá ñoä ngaøy/ñeâm
# Nguoàn caáp: 12 VDC. Ñoä nhaïy saùng 0.1 Lux/F1.2. Daûi nhieät hoaït ñoäng roäng (-40°~60°).
# OÁng kính 3.6mm hoaëc 2.8mm ( Ñaët haøng : 6mm)
# Tieâu chuaån IP66, laép ñaët ngoaøi trôøi, trong nhaø. Maøu traéng, hoàng ngoaïi thoâng minh. Hình thöùc trang nhaõ deã laép ñaët vaø ñieàu chænh – Chöa keøm adaptor

Comments

comments

Hãng sản xuất: CAMERA HIKVISION.

Gửi cho bạn

Gửi mail

Sản phẩm nên xem