IPC-KW12WP

Giá: 3,100,000 ñ

Gửi mail

Thông tin thêm

Haøng trong khoCoù

Mô tả chi tiết

Ñoä phaân giaûi 1/4” 1Megapixel CMOS 25/30fps@720P(1280×720), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0.1lux/F1.2(color), cheá ñoä ngaøy ñeâm(ICR), Choáng ngöôïc saùng DWDR, töï ñoäng caân baèng traéng (AWB),Töï ñoäng buø saùng (AGC), choáng ngöôïc saùng(BLC), Choáng nhieãu (3D-DNR), töï ñoäng ñieàu chænh aùnh saùng (Auto iris), taàm xa hoàng ngoaïi 10m vôùi coâng ngheä hoàng ngoaïi thoâng minh, oáng kính coá ñònh 3.6mm, tích hôïp míc vaø loa vôùi chuaån aâm thanh G.711a / G.711u / PCM , ñaøm thoaïi 2 chieàu, hoã trôï ke caém theû nhôù Micro SD, Max 64GB, tích hôïp WIFI, caûm bieán chuyeån ñoäng choáng ñoäng vaät PIR khoaûng chaùch 6M, chuaån töông thích ONVIF, ñieän aùp DC12V , coâng xuaát <4W#Chaát lieäu voû plastic# Moâi tröôøng laøm vieäc töø -30°C~+60°C#kích thöôùc 66.6mm×99.5mm×131.2mm#troïng löôïng 0.4KG

Comments

comments

Hãng sản xuất: CAMERA DAHUA.

Gửi cho bạn

Gửi mail

Sản phẩm nên xem