IPC-KW100WP

Giá: 4,200,000 ñ

Gửi mail

Thông tin thêm

Haøng trong khoCoù

Mô tả chi tiết

Ñoä phaân giaûi 1/3” 1.3Megapixel Aptina CMOS 25/30fps@1.3P(1280×960), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0.01lux/F1.8(color), 0Lux/F1.8(IR on), cheá ñoä ngaøy ñeâm(ICR), Choáng ngöôïc saùng DWDR, töï ñoäng caân baèng traéng (AWB),Töï ñoäng buø saùng (AGC), choáng ngöôïc saùng(BLC), Choáng nhieãu (3D-DNR), töï ñoäng ñieàu chænh aùnh saùng (Auto iris) , taàm xa hoàng ngoaïi 10m vôùi coâng ngheä hoàng ngoaïi thoâng minh, oáng kính coá ñònh 3.6mm, tích hôïp míc vaø loa vôùi chuaån aâm thanh G.711a / G.711u / PCM , ñaøm thoaïi hai chieàu, hoã trôï ke caém theû nhôù Micro SD, Max 64GB, tích hôïp Wi-Fi(802.11b/g), caûm bieán chuyeån ñoäng choáng ñoäng vaät PIR khoaûng chaùch 6M, tích hôïp baùo ñoäng 1 vaøo moät ra, hoã chôï tính naêng baät ñeøn flash qua ñieän thoaïi,chuaån töông thích ONVIF, ñieän aùp DC12V , coâng xuaát <4W#Chaát lieäu voû plastic# Moâi tröôøng laøm vieäc töø -30°C~+60°C#kích thöôùc 66.6mm×99.5mm×131.2mm#troïng löôïng 0.4KG

Comments

comments

Hãng sản xuất: CAMERA DAHUA.

Gửi cho bạn

Gửi mail

Sản phẩm nên xem