IPC-HUM8101

Giá: 11,980,000 ñ

Gửi mail

Thông tin thêm

Haøng trong khoCoù

Mô tả chi tiết

Ñoä phaân giaûi 1/3” progressive scan CMOS 1.3 Megapixel 25/30fps@1.3MP(1280×960), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0.01Lux@F1.2(0.001Lux/F2.8(B/W)), tích hôïp audio G.711a / G.711u/PCM, Choáng ngöôïc saùng WDR, cheá ñoä ngaøy ñeâm(Electronic), töï ñoäng caân baèng traéng (AWB),Töï ñoäng buø saùng (AGC), choáng ngöôïc saùng(HLC), Choáng nhieãu (3D-DNR), oáng kính coá ñinh 3.6mm, chuaån töông tích Onvif 2.4, PSIA,CGI, hoã trôï ke caém theû nhôù Micro SD, Max 64GB, keát noái ñoàng thôøi leân ñeán 20user, hoã trôï baùo ñoäng 1 coång vaøo vaø 1 coång ra, ñieän aùp DC12V hoaëc PoE (802.3af) ,coâng xuaát 7W, Moâi tröôøng laøm vieäc töø -30°C~+60°C#kích thöôùc109.7mm×82.8mm×24.0mm, troïng löôïng 0.46KG
Theát keá nhoû goïn, phuø hôïp vôùi moïi ñòa hình bí maät. Ñaëc bieät tích hôïp caùc tính naêng caûnh baùo thoâng minh. doø tìm khuoân maët, phaùt hieän thay ñoåi hieän tröôøng, caûnh baùo xaâm nhaäp, caûnh baùo chuyeån ñoäng, phaùt hieän aâm thanh laï, caûnh baùo maát ñoà vaät hoaëc boû queân

Comments

comments

Hãng sản xuất: CAMERA DAHUA.

Gửi cho bạn

Gửi mail

Sản phẩm nên xem