IPC-HFW1200S

Giá: 5,500,000 ñ

Gửi mail

Thông tin thêm

Haøng trong khoCoù

Mô tả chi tiết

Ñoä phaân giaûi 1/3” 2Megapixel progressive scan CMOS 25/30fps@1080P((1920×1080), Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0. 1Lux/F1.6 (Color) ;0Lux/F1.6(IR on), cheá ñoä ngaøy ñeâm(ICR), töï ñoäng caân baèng traéng (AWB),Töï ñoäng buø saùng (AGC), choáng ngöôïc saùng(BLC), Choáng nhieãu (2D-DNR), taàm xa hoàng ngoaïi 20m vôùi coâng ngheä hoàng ngoaïi thoâng minh, oáng kính coá ñònh 3.6mm, chuaån töông thích Onvif 2.4, chuaån choáng nöôùc IP66, ñieän aùp DC12V hoaëc PoE (802.3af), coâng xuaát <4.8W#Chaát lieäu voû kim kim loaïi# Moâi tröôøng laøm vieäc töø -30°C~+60°C#kích thöôùc #108mm x 86mm#troïng löôïng 0.36KG

Comments

comments

Hãng sản xuất: CAMERA DAHUA.

Gửi cho bạn

Gửi mail

Sản phẩm nên xem