HAC-HDW2120MP

Giá: 2,440,000 ñ

Gửi mail

Thông tin thêm

Mileage2440000

Haøng trong khoCoù

Mô tả chi tiết

Ñoä phaân giaûi 1/3” Exmor CMOS” 1.4 Megapixel 25/30fps@720P(1305×1049), Cho phaân giaûi HD treân ñöôøng truyeàn analog. thôøi gian thöïc khoâng treã hình, Hoã trôï ñieàu kieån OSD treân caùp ñoàng truïc, Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0.01Lux@F1.2(0Lux IR LED on), Choáng ngöôïc saùng DWDR, cheá ñoä ngaøy ñeâm(ICR), töï ñoäng caân baèng traéng (AWB),Töï ñoäng buø saùng (AGC), choáng ngöôïc saùng(BLC), Choáng nhieãu (3D-DNR), taàm xa hoàng ngoaïi 30m vôùi coâng ngheä hoàng ngoaïi thoâng minh, oáng kính coá ñònh 3.6mm, chuaån ngaâm nöôùc IP67, ñieän aùp DC12V, coâng xuaát 3.3W#Chaát lieäu voû kim kim loaïi# Moâi tröôøng laøm vieäc töø -30°C~+60°C, khoaûng caùch truyeàn taûi treân caùp ñoàng truïc leân ñeán 800m vôùi caùp 75-3 oâm#kích thöôùc #93.4mm×79.7mm#0.35KG

Comments

comments

Hãng sản xuất: CAMERA DAHUA.

Gửi cho bạn

Gửi mail

Sản phẩm nên xem