HAC-HDBW2220EP

Giá: 2,520,000 ñ

Gửi mail

Thông tin thêm

Haøng trong khoCoù

Mô tả chi tiết

Ñoä phaân giaûi 1/3″ SONY Super HAD CCD II & Effio-E DSP 700TVL 976(H) x582(V), 570K pixels, Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0.02Lux@F1.2, Choáng ngöôïc saùng WDR, töï ñoäng caân baèng traéng (AWB),Töï ñoäng buø saùng (AGC), choáng ngöôïc saùng(BLC), Choáng nhieãu (3D-DNR) , tính naêng che khu vöïc nhaäy caûm, OSD menu, oáng kính coá ñònh 2.8mm, ñieän aùp DC12V , coâng xuaát < 2W, kích thöôùc 30mm × 19.9mm × 30mm , troïng löôïng 50g,

Comments

comments

Hãng sản xuất: CAMERA DAHUA.

Gửi cho bạn

Gửi mail

Sản phẩm nên xem