HAC-HDW1000MP

Giá: 1,060,000 ñ

Gửi mail

Thông tin thêm

Haøng trong khoCoù

Mô tả chi tiết

Ñoä phaân giaûi 1 Megapixel CMOS 25fps@720P, Cho phaân giaûi HD treân tín hieäu ñöôøng daây analog, Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0.01Lux@F1.2(0Lux IR LED on), cheá ñoä ngaøy ñeâm(ICR), töï ñoäng caân baèng traéng (AWB),Töï ñoäng buø saùng (AGC), choáng ngöôïc saùng(BLC), Choáng nhieãu (3D-DNR), taàm xa hoàng ngoaïi 25m vôùi coâng ngheä hoàng ngoaïi thoâng minh, oáng kính coá ñònh 3.6mm , chuaån ngaâm nöôùc IP67 cho caû hai maõ, ñieän aùp DC12V, coâng xuaát 3.5W Chaát lieäu voû kim kim loaïi, Moâi tröôøng laøm vieäc töø -30°C~+60°C, khoaûng caùch truyeàn taûi treân caùp ñoàng truïc leân ñeán 800m vôùi caùp 75-3 oâm kích thöôùc #70mm×165mm 0.35KG ñoái vôùi maõ thaân vaø #93.4mm×79.7mm 0.35KG ñoái vôùi maõ dome

Comments

comments

Video

Hãng sản xuất: CAMERA DAHUA.

Gửi cho bạn

Gửi mail

Sản phẩm nên xem