HAC-HFW2120RP-Z

Giá: 3,970,000 ñ

Gửi mail

Thông tin thêm

Haøng trong khoCoù

Mô tả chi tiết

Ñoä phaân giaûi 1/3″ 1 Megapixel CMOS 25/30fps@720P, Cho phaân giaûi HD treân ñöôøng truyeàn analog. thôøi gian thöïc khoâng treã hình, Hoã trôï ñieàu kieån OSD treân caùp ñoàng truïc, Ñoä nhaïy saùng toái thieåu 0.01Lux@F1.2(0Lux IR LED on), Choáng ngöôïc saùng DWDR, cheá ñoä ngaøy ñeâm(ICR), töï ñoäng caân baèng traéng (AWB),Töï ñoäng buø saùng (AGC), choáng ngöôïc saùng(BLC), Choáng nhieãu (2D-DNR), taàm xa hoàng ngoaïi 30m vôùi coâng ngheä hoàng ngoaïi thoâng minh, oáng kính ñieàu chænh töø 2.7~12mm, chuaån ngaâm nöôùc IP67, ñieän aùp DC12V, coâng xuaát 7.5W#Chaát lieäu voû kim kim loaïi# Moâi tröôøng laøm vieäc töø -30°C~+60°C, khoaûng caùch truyeàn taûi treân caùp ñoàng truïc leân ñeán 800m vôùi caùp 75-3 oâm#kích thöôùc 213mm×80mm×72mm#0.55KG

Comments

comments

Video

Hãng sản xuất: CAMERA DAHUA.

Gửi cho bạn

Gửi mail

Sản phẩm nên xem