Cam keát giaù toát nhaát

– Cung caáp caùc saûn phaåm theo ñuùng tieâu chuaån vôùi chaát löôïng toát nhaát;

– Giaù caû caïnh tranh;

– Ñaùp öùng moïi yeâu caàu cuûa khaùch haøng trong thôøi gian ngaén nhaát;

– Ñaûm baûo veà soá löôïng vaø ñuùng chuûng loaïi yeâu caàu;

– Toân troïng taát caû caùc nhu caàu cuûa khaùch haøng;

– Tö vaán mieãn phí cho quyù khaùch haøng veà caùc saûn phaåm cuûa chuùng toâi;

– Moïi saûn phaåm coâng ty chuùng toâi cung caáp ñeàu ñöôïc baûo haønh nghieâm tuùc vaø mieãn phí trong suoát thôøi gian baûo haønh; Coù traùch nhieäm  xöû lyù ñeán cuøng vôùi caùc saûn phaåm ñöôïc xaùc ñònh loãi do saûn phaåm thieáu phaåm caáp.

Comments

comments