Baûo haønh

 

Coâng Ty TNHH Thieân Maõ chaân thaønh caùm ôn quyù khaùch haøng, ñaõ tin töôûng söû duïng saûn phaåm vaø dòch vuï do coâng ty cung caáp .Mong quyù khaùch haøng vui loøng tuaân thuû caùc chính saùch baûo haønh saûn phaåm sau ñaây ñeå chuùng toâi ñöôïc phuïc vuï quyù khaùch moät caùch toát nhaát ñoàng thôøi ñaûm baûo quyeàn lôïi chính ñaùng cuûa chính quyù khaùch veà sau.

QUY ÑÒNH BAÛO HAØNH SAÛN PHAÅM
– Taát caû caùc saûn phaåm cuûa COÂNG TY TNHH THIEÂN MAÕ  phaân phoái ñeàu ñöôïc baûo haønh theo ñuùng quy ñònh cuûa nhaø saûn xuaát.

ÑIEÀU KIEÄN BAÛO HAØNH MIEÃN PHÍ
1. Saûn phaåm coøn trong thôøi gian baûo haønh.
2. Saûn phaåm bò hö hoûng do loãi cuûa nhaø saûn xuaát.
3. Soá Serial vaø tem nieâm phong treân saûn phaåm phaûi coøn nguyeân veïn, khoâng chaáp vaù, khoâng bò raùch, caïo söûa hoaëc bò daùn ñeø leân baèng moät tem khaùc baát kyø.
4. Soá Serial treân saûn phaåm vaø phieáu baûo haønh phaûi truøng khôùp nhau.
5. Xuaát trình phieáu baûo haønh vaø hoùa ñôn cuûa saûn phaåm ngay khi yeâu caàu baûo haønh.
CHÍNH SAÙCH ÑOÅI/TRAÛ HAØNG VAØ HOAØN TIEÀN
COÂNG TY TNHH THIEÂN MAÕ thöïc hieän ñoåi haøng, traû haøng vaø hoaøn tieàn cho Quyù khaùch trong nhöõng tröôøng hôïp sau:
– Haøng hoaù khoâng ñuùng chuûng loaïi, maãu maõ nhö Quyù khaùch ñaët haøng.
– Haøng hoaù khoâng ñuû soá löôïng, khoâng ñuû boä nhö trong ñôn haøng.
– Haøng hoaù bò moùp meùo, beå vôõ xaûy ra trong quaù trình vaän chuyeån giao haøng…
– Haøng hoaù khoâng ñaït chaát löôïng do loãi kyõ thuaät cuûa nhaø saûn xuaát.
Ñieàu kieän ñoåi/traû haøng: Haøng hoùa ñoåi/traû phaûi coøn nguyeân veïn, ñaày ñuû linh phuï kieän, bao bì, hoùa ñôn chöùng töø…vaø laøm thuû tuïc thu hoài hoùa ñôn VAT, haøng hoùa theo ñuùng quy ñònh.

LÖU YÙ:
– Quyù khaùch vui loøng kieåm tra haøng hoùa vaø kyù nhaän tình traïng vôùi Nhaân vieân giao haøng ngay khi nhaän ñöôïc haøng. Khi phaùt hieän moät trong caùc tröôøng hôïp treân, Quyù khaùch coù theå trao ñoåi tröïc tieáp vôùi Nhaân vieân giao haøng hoaëc phaûn hoài cho chuùng toâi trong voøng 24h theo soá ñieän thoaïi 0500.3.863.863

– Vieäc ñoåi/traû haøng, söûa chöõa seõ ñöôïc thöïc hieän theo ñuùng quy ñònh cuûa nhaø cung caáp, nhaø saûn xuaát, hoaëc nhaø baûo haønh ñöôïc uûy quyeàn cuûa nhaø cung caáp, nhaø saûn xuaát ñoù.
COÂNG TY TNHH THIEÂN MAÕ khoâng chaáp nhaän ñoåi/traû haøng khi

– Quyù khaùch muoán thay ñoåi chuûng loaïi, maãu maõ nhöng khoâng thoâng baùo vaø thoûa thuaän tröôùc.
– Quyù khaùch töï laøm raùch hoaëc thieáu maát bao bì, traày xöôùc, moùp meùo, beå vôõ, thieáu maát linh phuï kieän…
– Quyù khaùch vaän haønh khoâng ñuùng chæ daãn gaây hö hoûng haøng hoùa.
– Quyù khaùch khoâng thöïc hieän ñuùng caùc quy ñònh theo yeâu caàu ñeå ñöôïc höôûng cheá ñoä baûo haønh.
– Quyù khaùch ñaõ kieåm tra vaø kyù nhaän tình traïng haøng hoùa nhöng khoâng coù phaûn hoài trong voøng 24h keå töø luùc kyù nhaän haøng.
– Haøng hoùa khoâng coù ñaày ñuû caùc chöùng töø keøm theo nhö: Hoùa ñôn mua haøng, Phieáu baûo haønh…

Ñeå bieát theâm chi tieát Quyù khaùch vui loøng lieân heä:
COÂNG TY TNHH THIEÂN MAÕ
246 Nguyeãn Coâng Tröù, Thaønh phoá Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék
Ñieän thoaïi: 0500.3.863.863
Caùm ôn Quyù khaùch ñaõ quan taâm, choïn mua saûn phaåm vaø dòch cuûa COÂNG TY TNHH THIEÂN MAÕ

Comments

comments